Regulamin Sklepu Internetowego ROASCrafters

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy ROASCrafters, dostępny pod adresem internetowym https://roascrafters.com, prowadzony jest przez WM MARKETING – KAROLINA BIAJGO, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 34A/9, 82-200 Malbork, NIP: 9482464612, REGON: 388994296, prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania ceny sprzedaży produktów przez Klienta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu email: mbiajgo@roascrafters.com lub numeru telefonu: 535-472-478.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – WM MARKETING – KAROLINA BIAJGO, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 34A/9, 82-200 Malbork, NIP: 9482464612, REGON: 388994296.
 2. Sklep – sklep internetowy ROASCrafters dostępny pod adresem internetowym https://roascrafters.com.
 3. Klient – każda osoba fizyczna, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 4. Produkt – kursy online dostępne w ofercie Sklepu.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§3 Zasady Korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

§4 Składanie Zamówień

 1. Zamówienia na Produkty można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Klienta.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

§5 Płatności

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość wyboru metody płatności spośród dostępnych opcji na stronie Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży w momencie składania zamówienia.

§6 Dostawa

 1. Produkty dostarczane są w formie elektronicznej na adres email podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawa Produktów następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.

§7 Prawo Odstąpienia od Umowy

 1. Ze względu na charakter oferowanych Produktów (produkty cyfrowe), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Produkt jest wadliwy lub niezgodny z umową.
 2. Reklamacje należy składać na adres email: mbiajgo@roascrafters.com, podając opis wady oraz dane kontaktowe.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

§9 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest WM MARKETING – KAROLINA BIAJGO.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
>